Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $500
הערכה $800 - $1,000
נמכר ב $1,042
כולל עמלת קונה

Der Statt Franckenfurt erneuwerte Reformation.
תקנות העיר פרנקפורט דמיין, בין התקנות - אסור ליהודים להלוות לנוצרי מתחת לגילאי 25, אלא בהסכמה מיוחדת של הורה או אפוטרופוס, חוב שאדם נוטל אצל יהודים לא מחייב את אשתו אם הוא מת. כמו כן הכללים אוסרים על יהודים להשתמש בנוצרים כאנשי קש לצורך מתן הלוואות בתנאים שאסורים ליהודים.

הגרסה הראשונה של ספר החוקים של פרנקפורט, יצאה בשנת 1509 וכל כמה שנים הוציאו בפרנקפורט גרסה עדכנית, לפנינו הגרסה של שנת 1578, כשהכורך כרך יחד עם הקובץ גם את קבצי החוקים של השנים: 1586 ,1588 ו1593. הספר נכרך לבסוף בשנת 1594 והשנה הוטבעה על הכריכה.
הקבצים מכילים בעיקר חוקים ממוניים, ומבוססים על החוק הרומי.

בסוף הספר נכרכו 14 דפים של תקנות נוספות בכתב יד סופר משנת 1579 עם כותרת באדום.

[4][1][22] [CCLXI ,[17],XVI,[27]. גרמנית. 29 ס"מ.

מצב טוב-טוב מאד, חיתוך הדפים צבעוני. כריכת קלף עתיקה.

קטגוריה
מסמכים היסטורים חשובים