Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $250 - $400
נמכר ב $854
כולל עמלת קונה

מכתב ארוך בדברי תורה בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב יקותיאל יהודה רוזנברגר. שתי תשובות שהשיב בענייני הלכה.

הגאון נשאל בעניין ימים שאין מספידים בהם כמו חודש ניסן, ערב שבת, ערב ראש חודש וכיו"ב אם מותר לספר בשבח המת כמו שמספר בשבח חברו. הוא מאריך בתשובה מש"ס ופוסקים להוכיח שעניין ההספד הוא להרבות המרירות והכאב אצל החיים למען ישובו בתשובה, ואין יוצאים ידי חובת הספד בסיפור דברים בעלמא אודות הנפטר, ובימים שאין מספידין בהם המניעה היא מצד שאין להרבות בהם המרירות אצל השומעים מכח מעלת הימים. ומביא בזה ראיות רבות מגדולי האחרונים, בעל התשובה מאהבה, המגן אברהם, שו"ע בכמה מקומות ועוד. וכן מופיעה תשובה נוספת בעניין איסור נעילת הסנדל בתשעה באב ליוצא חוץ לעיר.

רבי יקותיאל יהודה רוזנברגר [תרמ"ה-תש"ד, 1885 - 1944], כיהן בדיינות וברבנות בדעירעש [מרמרוש, הונגריה] משנת תרס"ז. מחבר שו"ת 'תורת יקותיאל'. עמד בקשרי הלכה ושו"ת עם רבותיו וגדולי דורו- בעל ערוגת הבושם, בעל עצי חיים ובשו"ת דברי יואל (סאטמר). נספה בשואה.

 

[1] דף כתוב משני צידיו. 34x21 ס"מ. 

סימני קיפול. מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים