Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $300
הערכה $600 - $900
נמכר ב $1,464
כולל עמלת קונה

הגדה לא מסורתית בהדפסת סטנסיל עם איורים. ההגדה הראשונה שיצאה לאור בקיבוץ הזורע. בגוף הטקסט ישנה התייחסות אקטואלית למאורעות שונים, וכן שולבו בו ציטוטים מכתביהם של הסופרים העבריים מרטין בובר, ביאליק, י.ח. ברנר, וברכה חבס. כמו"כ מופיעים ציטוטים מרבי יהודה הלוי, ופירוש אבן עזרא על התורה. 

בין קטעי ההגדה ישנה התייחסות למאורעות דמים בארץ ישראל לועדת פיל שבאה בעקבותם, ולהמשך הבנין הציוני למרות מסקנותיה: "לאחר שפרץ נחשול הדמים בארץ ישראל, בעוד הישוב עיף ומסוער מעוצם המכה...מבנין תוך המצור- חרדה הארץ לקראת המסקנות המבשרות רעה של הועדה המלכותית לארץ ישראל, לקראת גזרות וסייגים ותכניות של הכרעה בעורקי החיים העיקריים לנו... תוך ימים מעטים, ללא הכנה מוקדמת, ללא תכניות משוכללות וציוד מלא, עלו שמונה גושים חלוציים להתישבות בגבולות הארץ ובאזוריה העזובים, בלא מים, בלא דרך...כנה לפנינו גילוי כח העם במיטב צורתו החלוצית... מבין החומות ומעל המגדלים האיר המעשה החלוצי בארץ ישראל...", ועוד.

תוך תיאור ארוך של מצבו הקשה של היהודי בגולה מופיעים ציטוטים מכתביו של פינסקר הממחישים את עוצמת האנטישמיות: "בעיני החיים היהודי חשוב כמת, בעיני האזרחים הוא גר, בעיני התושבים-נע ונד, בעיני העשירים-קבצן, בעיני העניים- עשיר מנצל, בעיני הפטריוט- חסר ארץ מולדת, ובעיני הכל מתחרה שנוא". ועוד.

ברשימת שטיינר רשומה ההגדה הראשונה של קיבוץ הזורע ככזו שהופיעה בשנת 1940. לפנינו הגדה שהופיע שנה קודם בשנת 1939 אשר שטיינר לא ידע על קיומה, והיא למעשה ההגדה הראשונה שהופיעה בקיבוץ. כמו"כ ברשומות המופיעות בספריה הלאומית מופיעות הגדות של קיבוץ הזורע אשר הופיע בשנים ת"ש-תש"ח בלבד.

הגדה נדירה מאד, שאיננה מופיעה ברשימת שטיינר, ואיננה בספריה הלאומית.

[1] 2-14 דף. [כתובים מצדם האחד]. 27 ס"מ. איור בכריכה קדמית בחיתוך לינוליאום.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות