Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

הגדה לא מסורתית. כל עמודי ההגדה מוקפים מסגרת כפולה. דפוס הקיבוץ המאוחד, עין חרוד.

ההגדה פותחת בבתי שיר מקוריים אודות היציאה מן הגלות. בעמ' טו ואילך טקסט ארוך המתייחס לגלות בין העמים בכלל ולשואה בפרט בלשון הווה: "ועבדים היינו בכל דור ודור ובכל אתר ואתר נפוצים בין העמים, נמקים במחשכי הגלות, משועבדים יובלות על יובלות בכל קצות הארץ... ריבואות אדם טבוחים, דורות ילדים עשוקים מלחם, עלבון עמים מדוכאים, נשרפים על חרות המחשבה והמצפון... המלחמה הגלויה והחבויה רוצחת רבבות. רשע עולם מדורות חוגר מלוא הכוח למבחן הקיום... עם שלם, עמנו מתבוסס בדמו, מובל לטבח. "כל הארץ לו גרדום"... כיום הזה - יום אשר לה היה עוד כמוהו לרוע מיום אשר הלכנו בגולה, יום של פחדים בלתי נפסקים ואי אמון בחיים לשארית הנמצא...".

בהמשך מופיעים קטעים לתקומת העם היהודי בארצו: "ועתה הנה קמנו לפרוק מעלינו את עול הגלות ולעשות לנו ארץ חדשה ושמים חדשים ביד חזקה ובזרוע נאמנה, למצוא מנוח לכף רגלינו ולחדש את בריתנו עם האדמה הזאת...אך גם אם שבע נפול, נקום ונתעודד... עד בוא היום והיה דגלנו לדגל החברה המשוחררת..." ועוד.

כב עמ'. 19 ס"מ. חסר עמ' שער שני. שער המעטפת מוכתם.

מצב טוב.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות