Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $500

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מאוז'רוב רבי משה יחיאל עפשטיין. נשלח לר' משה יאיר וינשטוק-מזכיר הרבי מגור. מתוארך: חשון תש"ז 1947.

בין יתר הדברים מפרט האדמו"ר שמות של מוסדות שונים וסכומי כסף שהוא מיעד לחלק לכל אחד מהם. ביניהם ישיבת 'עץ חיים', ישיבת 'שפת אמת', חיי עולם, ביהמ"ד 'תורה אור', עבור העתון 'חומה' מפעל 'פנחס יעקב' אגודת 'הפצת תורה', 'דגל התורה' 'מרכז הישיבות נוברדוק','כולל פולין' ושמות אנשים פרטיים. כמו"כ הוא מבקש לשלוח לו מספר ספרים שיצאו לאור באותה העת ביניהם: 'עמוד אש', 'תולדות רשה"ג מבריסק', 'ליקוטי תורה' וקובץ 'תבונה' משנת ת"ש, ועוד עניינים.

[1] דף נייר רשמי כתוב משני צדיו 22x14 ס"מ.

סימני קיפול, מצב טוב.

קטגוריה
מכתבים וספרים מיוחסים לאדמורי"ם