Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $200
הערכה $1,000 - $3,000
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

אוסף חשוב של גיליונות קבצים ובטאונים תורניים - מהחשובים שיצאו לאור במחצית ב' של המאה ה 20. להלן הפירוט:

* אור המזרח- רבעון מוקדש לתורה, לאומה ולמדינה בהוצאת הועד לחיזוק התורה והיהדות ליד המזרחי-הפועל המזרחי באמריקה, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה בעריכת ישראל שציפנסקי. גליונות 1-100 שנים תשי"ד-תשנ"ב. 100 גליונות בסה"כ. [בגליון הראשון מאמר המערכת "מטרתינו" אודות הקו ההשקפתי אשר הנחה את כותבי הגליון בבואם להוציאו לאור בראשונה].

* קובץ תורני -"הדרום", בהוצאת הסתדרות הרבנים דאמריקה בעריכת הרב חיים דוב שעוועל, סגן עורך הרב נחום אליעזר ראבינואוויטש. ניו יורק. סה"כ 51 גליונות שנים תשי"ז-תשמ"ה.

* המעין, ירחון תורני, בטאון התאחדות תלמידי ישיבת פרשבורג בארץ הקודש, בעריכת ע. י. שלזינגר. שנים תשי"ד- תשי"ח. סה"כ 16 גליונות.

* מבוע- בטאון איגוד סופרים דתיים ליצירה דתית בספרות בחברה ובמחשבה בעריכת יעקב אבן חן. הוצאת איגוד סופרים דתיים בישראל. שנים תשכ"ה-תשנ"א, סה"כ 22 גליונות.

* תלפיות- רבעון לעניני הלכה אגדה ומוסר היהדות, הוצאת תלפיות ישיבה אוניברסיטה- ניו יורק, בעריכת שמואל ק. מירסקי. 19 כרכים בסה"כ. שנים שונות החל משנה א' תש"ד.

* 'האהל'- קובץ תורני בהוצאת "קרן הוצאת ספרים שע"י ישיבת אהל שמעון מערלוי. שנים תשט"ו-תש"ל- עשרות גליונות רצופים החל מהראשון, בארבעה כרכים.

* נועם - שנתון לברור בעיות בהלכה בהוצאת מכון תורה שלמה ירושלים. כרכים 1-25. שנים תשי"ח-תשמ"ד.

* המעין- כתב עת מוצא לאור ע"י מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל. 198 גליונות בסה"כ. שנים תשי"ג-תשע"ג.

* שרידים - בטאון רבני אירופה בהוצאת הועדה המתמדת. גליונות א'-י"ג, י"ז. 14 גליונות בסה"כ.

* אוצר יהודי ספרד, לחקר תולדות יהודי ספרד ותרבותם, 8 כרכים בסה"כ, שנים שונות.

* ירושלים, רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה בעריכת י. פרס, מ. איש שלום, ע. שוחט, הוצאת מוסד הרב קוק והאגודה העברית למען ירושלים. שנה ראשונה. גיליונות 1-7.

* מאיר עינים, מפתח מואר למבחר מאמרים שהופיעו בכתבי עת תורניים בעריכת מאיר וונדר,בהוצאת המרכז לספריות תורניות, גליונות א-ג.

* חמשה פרסומים בנושאים שונים של המכון לחקר היהדות במזרח מסדרת "עזרי מחקר" הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

* הנצנים קובץ חידושי תורה של תלמידי ישבת הישוב החדש מיסודו של הרב הראשי מרן הגרמ"א עמיאל, נשיא הישיבה, בעריכת יהושע יגל ת"א תש"א 1941.

כמו"כ מופיעים גליונות בודדים של "הסוקר", "מחניים" ו"בחינות בבקרת הספרות", "המקבץ","גנזים".

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב מאד.

קטגוריה
ספרי קודש