Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $30
הערכה $100 - $150

* שלשלת הקבלה להחכם החסיד ממשפחת רם רבי גדליה בן יחייו. זאלקווא, תקס"ד [1804].

* בית יהודה, תשובות אשר השיבותי בר"ח אייר תקפ"ז להשר הגדול החכם הנוצרי אמנויל ליפן. ווילנא, 1839. בשער השני: בית-יהודה, כולל קורות הדת לישרון מראשית הויתה עד היום, וראשי החכמים והמחברים שקמו בכל דור, וקורות האבות מאברהם עד משה. מאת יצחק בער לעווינזאהן.

* ספר בית ועד לחכמים מאת רבי יעקב צבי יאליש. קראקא, תרמ"ד 1884.

* קורות עם ישרון ותולדות ספרתו מימי גלות בבל החל עד היום הזה, כתוב אשכנזית על ידי רבי דוד קאססעל מבערלין ומתורגם לערבית מאת דוד ראדנער, חלק שני. ווילנא, תרמ"ו 1886.

* ספר אספקלריא המאירה כולל דברי ימי ישראל ואנשי השם מזמן התחלת בנין בית שני עד חתימת התלמוד, תולדות ומאורעות הימים והזמנים של חכמי התלמוד, ונלוה לזה אוצר המלים המבאר את המלים התלמודיות, לק ראשון. מאת חיים שלום סליווקין. ווארשא, תרס"ז [1907].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה