Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $25
הערכה $80 - $120
נמכר ב $31
כולל עמלת קונה

* ספר אהלי שם: יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית ספרד, בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות על דבר עלילת דם ילד נוצרי. ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא, וצדיק מצרה נחלץ (סיפור, בעקבות עלילת הדם באונגאריה). מאת יוסף כהן צדק. לונדון, תרמ"ג 1883.

* ספר מחזיקי הדת, שני חלקים, מבאר בטוב טעם נחימות חברות מחזיקי הדת שהתעוררו להשתדל ליסדן ברשיון הממשלה יר"ה. מאת רבי יעקב הלוי ליפשיץ. פיעטרקוב, תרס"ג 1903.

* חכמי ישראל באמריקא, ספר כולל תולות גדולי עמנו, הרבנים, החכמים, הסופרים והמחברים, המטיפים ואנשי השם אשר בארצות הברית. הספר החמישי לסדרה "דור רבניו וסופריו", מאת רבי בן-ציון אייזענשטאדט. ניוארק, תרס"ג 1903.

* בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי (במלאות מאתים שנה להולדתו) מאת ד. זעירא, בהוצאת ההנהלה הארצית של ארגון בני עקיבא בארץ-ישראל בסיוע מוסד הרב קוק. תל-אביב, תש"ה [1945].

* הרב רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן, הרב מלאדי, מאת רבי שמעון גליצנשטיין. בהוצאת המרכז לספרות חרדית באר"י, נצח. ירושלים, תש"ה [1945].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה