Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $200

* ספר דברי יצחק: להעיר ולא להלכה על יו"ד הלכות מליחה ע"ח אגדה, מאת יצחק וויסטאנעצקי. ווילנא 1868.

* ספר הליכות עולם: מאת רבי ישועה הלוי ב"ר יוסף, ועל דגלו כללי הגמרא מאת רבי יוסף קארו, ועליהם יחנה ספר יבין שמועה מרבי שלמה אלגאזי, ובסופו מפתחות לשלשת הספרים מאת רבי מלאכי הכהן. ווארשא, תרמ"ג 1883. בתחתית עמוד השער קרע עם חסרון.

* הוד תהלים: על הלכות חנוכה, מאת רבי אפרים אליעזר צבי חרל"פ. ווארשא, תרנ"ט 1899.

* ספר חסידים: מאת רבינו יהודה החסיד עם שני פירושים, פירוש המפרש מקודם ופירוש החיד"א. ווארשא, תרס"ב 1901. כרוך עם פורת יוסף על מסכתות יבמות וכתובות וקצת על על ב"ק, וגם ביאורים על הרי"ף והרמב"ם. מאת רבי יוסף ב"ר מאיר תאומים, מחבר ה"פרי מגדים". ווארשא תרנ"ט 1898. וכרוך עם שיחת חולין של ת"ח והוא מאמרים... מגדולי הדור... ע"ד הצחות וההלצה, מאת צבי ב"ר בן ציון שלעז. ווארשא, תר"מ 1889.

* אהל יצחק: על דיני שחיטות ובדיקות ונלווה אליו דיני ניקור, מאת רבי יצחק ב"ר אליעזר. ווילנא, תרס"ו 1906.

מצב: טוב.

קטגוריה
הלכה ומנהגים