Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $10
הערכה $100 - $150
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

* שלחן ערוך אורח חיים מאת האדמו"ר רבי שניאור זלמן. ווארשא, ת"ר 1840.

* ספר מאורי אור והוא קצור שולחן ערוך יו"ד, מאת רבי יצחק אייזיק שור, עם חלק שני בשם מי באר ובו תשובות ופלפולים בשו"ע יו"ד. לעמבערג, תרנ"ג 1893.

* שלחן ערוך כיס (קצור שלחן ערוך) והוא קיצור משלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה כדעת הב"י מאת רבי יוסף פארדו, עם הגהות הרמ"א מאת רבי צבי פרעמסלא, עם הגהות והערות רבי אברהם ב"ר בנימין מווילנא, ועם מנהגי ישראל ופתגמים טובים. עם תרגום אנגלי. ניו יורק, תרפ"ח 1928.

* קצור שלחן ערוך עם כללים נחוצים שלא נדפס עדיין מאת רבי שלמה גאנצפריד, עם עיר דוד מאת רבי דוד פעלדמאן רב קהילת יראים בלייפציג. הוצאה שלישית עם הוספות ותיקונים רבים. לייפציג - ניו יורק, תרצ"ג [1933].

* קיצור שלחן ערוך מאת רבי שלמה גאנצפריד, עם שערים מצויינים בהלכה חלק שני, על הלכות שבת, עירובין, ר"ח, יו"ט וחוה"מ, מאת רבי שלמה זלמן ברוין. מהדורה מחודשת. ניו יורק, תשכ"ח [1968].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
הלכה ומנהגים