Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

* דורות עולמים, מספר קורות ימי קדם... עד הדור הזה. מאת זלמן סאבעלץ ווארשא, תרכ"ה 1865.

* ספר הריסות ביתר והוא ספור נפלא על דבר גבור בר כוכבא וחרבן ביתר ביד אדריינוס קיסר רומא, מאת קלמן שולמאן. תוצאה שניה עם הרבה הוספות ותקונים. ווילנא, תרמ"ד 1883. דפים בודדים מנותקים.

* חיי היהודים באשכנז בימי הבינים, פרק בתולדות הקולטורא באשכנז, מאת ד"ר א. ברלינר, נעתק ללשון עבר ע"י יא"ב. ווארשא, תר"ס [1900].

* תולדות החסידות, על יסוד מקורות ראשונים, מאת שמעון דובנוב. ספר שלישי: חיי החסידים - תוספות ומלואים. תל אביב, תרצ"א [1931].

* החתם סופר ותלמידיו: יחסם לארץ ישראל. דמויות בציונות ובתולדות הישוב ו'. מאת שמואל הכהן וינגרטן. ירושלים, תש"ה 1944.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה