Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $30
הערכה $100 - $200
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

מקבץ [5] ספרי מחקר היסטורי תאולוגי פילוסופי, וספרות על רקע היסטורי. 1883-1944

* ספר אהלי שם: יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית ספרד, בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות על דבר עלילת דם ילד נוצרי. ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא, וצדיק מצרה נחלץ (סיפור, בעקבות עלילת הדם באונגאריה). מאת יוסף כהן צדק. לונדון, תרמ"ג 1883.

* מוצאי גולה, זכרונות הגולים מספרד ומפורטוגליה בדורות הראשונים אחרי הגרוש. ספר זכרון למלאות ארבע מאות שנה לגלות ספרד ופורטוגליה. ווארשא, תרנ"ד 1894. כריכה קדמית ודף שער מנותקים מהספר.

* קריה נאמנה, קורות עדת ישראל בעיר ווילנא, וציונים לנפשות גאוניה, חכמיה, סופריה ונדיביה... פניני אור על דרך ההיסתוריה העברית בדורות האחרונים, מאת רבי שמואל יוסף פיין. ווילנא, תרע"ה [1915].

* תולדות הפילוסופיה בישראל על פי סדר המחקרים, מאת דוד נימרק, כרך שני: חומר וצורה, בעריכת שמואל שמחה כהן. פילדלפיה, תרפ"ט 1929.

* בעקבות משיח, אוסף מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית. יוצא לאור מתוך כתבי-היד על ידי גרשם שלום. ירושלים, תש"ד [1944].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה