Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $73
כולל עמלת קונה

* ספר קב הישר, והוא ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מאת רבי צבי הירש ב"ר שמואל קאייננוור. הוצאה רביעית. זולצבאך, תקס"ה [1805]. כתמים.

* ספר הזהר על התורה, ספר שמות. בראדי, תרל"ד 1873.

* ילקוט הרועים והוא ליקוטי מדרשים מאבות העולם והתנאים, הלא המה מעין החכמה, מדרש המיוחס לשבואל בן גרשם, ברייתא מפרקי מרכבה ועוד. ווארשא, [תרמ"ה 1885].

* ספר שערי הקדושה מכתיבת יד רבי חיים ויטאל, והוספנו חידושים מרבי שמשון מאסטרפאליע, גם הוספנו לבסוף קונטרס לקוטי יקרים, וסוד נפלא מרבי שמשון מאסטראליע. ווארשא, תרמ"ה 1885.

* זהרי הש"ס, חידושים וביאורים על התלמוד, השוואות והקבלות מהזוהר לתורתם של התנאים והאמוראים שבתלמוד, ציונים ומראה מקומות, מאת רבי יהודא ליב אינדעך, הנקרא ר' ליבוש פראגער, כרך א'. לונדון, תשל"ד [1974].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
קבלה וחסידות