Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $200

* שלחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם עם שני המטות: מטה נפתלי ומטה הלוי מאת נפתלי הלוי. וויען, תרמ"ד [1874]. כתמים בתחתית דף השער.

* ספר עמודי אש: כולל שאלות ותשובת מאת רבי אברהם שמואל אב"ד דק"ק סקידל, איישישק וראסיין. ווילנא, תרל"ה, 1875.

* ספר המנהגים: מכל השנה כמנהג כל המדינות ק"ק, מאת רבי יצחק אייזיק טירנא, עם תוספת, הגהות וחידושי דינים מאת רבי משה חזן. ווארשא, [תרמ"ד] 1884.

* ספר מנחת הזבח: מדיני שחיטה ובדיקה ותרתי לריעותא ושארי טריפות כולל עשרון וקומץ, מאת רבי משה אהרן הכהן. ווארשא, תרמ"ה 1885.

* ספר אורים גדולים: כולל ביאורים ישרים וחקירות עמוקות בעקרי הלכות... כללים... בים התלמוד, מאת רבי יצחק יעקב ריינעס [ריינס]. ווילנא, תרמ"ז 1886.

מצב: טוב.

קטגוריה
הלכה ומנהגים