Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $200 - $300
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

* סדר הגדה של פסח עם שני פירושים: כל בו, ופירוש מרבי אליה חסיד מווילנא. קעניגסבערג, תקט"ז [צ"ל תרט"ז 1856].

* ספר היכלות הזוהר מפרשת בראשית ופקודי עם ביאור הגר"א. [קאניגסבערג, תרי"ז 1857].

* סדר שערי רחמים, בו אסיפת מאמרים, ביאורים, דינים והנהגות מאת רבינו אליהו מווילנא, מתלמידו רבי חיים מוואלאזין, מרבי אברהם דאנציג ומרבי יהונתן פראגער. ערך רבי אברהם צבי קאצינעלבויגען. ווילנא, תרל"א 1871.

* באורי אגדות מסכתות ברכות, ב"ק ופ"ק דמגילה, מאת רבי אליהו מווילנא. נלווה אליהם קובץ ליקוטי הגר"א, הכולל שרשים וענפים ביסודי חכמת האמת, ובסופו ליקוטי הגר"א על הרמב"ם הלכות שבת, עם פירוש מבנו רבי אברהם. ווארשא, תרמ"ו 1886. עמוד השער קרוע בתחתיתו ללא פגיעה בטקסט.

* ספר הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו, כולל תולדות הצדיק רבי יוסף זונדל, כתביו וכתבי הגר"א מווילנא והגר"ח מוואלוזין. בעריכת רבי אליעזר רבלין. ירושלים, תרפ"ז [1927].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
קבלה וחסידות