Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

* ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, מאת רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד ואדמו"ר מונקאטש. חלק ראשון. מונקאטש, תרס"ב [1902].

* ספר עשר קדושות, בו יבוא חידושים עמוקים... ר' יצחק אייזיק מספרין, בנו... ר' צבי הירש מזידיטשוב, בנו... ר"ר משה מסאמבור. בנו... ר' סענדר מקמארנא, בנו... ר' ישכר בעריש מזידיטשוב, בנו... ר' ליפא מסאמבור... ר' ליפא מסאמבור... ר' יודל צבי מראזדל, ... מוהרי"א מזידיטשוב... מוהרי"א מקמארנא... ר' יודא ליבוש מראזדל. פיעטרקוב, תרס"ו 1906.

* ספר עטרת ישועה, על מועדי וחדשי השנה, חלק שלישי. יהושע הורוויץ אב"ד דזיקוב. קראקא, תר"ץ 1929.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
קבלה וחסידות