Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $30
הערכה $100 - $150
נמכר ב $37
כולל עמלת קונה

* תלמוד לשון עברי, כולל יסודות דקדק הלשון, מן התנועות השמות הפעלים והמלות ועם שמוש הלשון והרכבת המאמרים, מאת יהודא ליב בן זאב. מהדורה חמישית, עם הרבה הוספות תיקונים ובאורים. ווינה, 1827.

* מסבות הפועלף נטית כל הפעלים בכתבי הקדש, בלי הכנויים ועם הכנויים, וחוקי הדקדוק אשר להן, מאת זאב אריה כהן, בעזר דוד אליעזר ברנויץ. מאושר מטעם הממשלה אשר להשכלת העם. ווילנה, תרנ"ו [1896].

* מלון דקדוקי, כולל כל המלים שיש בהן הרכב של חלקי דבור שונים עם משמעותיהם והוראותיהם השונות, לפי התנ"ך, המשנה והמדרש. ספר עזר ושימוש למורים, מתלמדים ולכל שוחרי הלשון העברית ודקדוקה, מאת ש[למה] ז[למן] קלאניצקי-קליין. תל-אביב, [תש"א 1941 בערך].

* דקדוק השפה העברית לכל סגנוניה, קורס עליון עם דוגמאות ספרותיות לעבודה שבכתב, חלק שני, תורת המאמר. מאת ש[מואל] ש[בח] קנטורוביץ. ורשה, [1928].

* שער לעברית, לימוד עברית למבוגרים, ספר שלישי, מאת מרדכי רון. ציורים מאת עמרם פרת. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשכ"ט [1969].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי דקדוק