Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $20
הערכה $50 - $150
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

* גולה ונכר, מחקר היסטורי-סוציולוגי בשאלת גורלו של עם ישראל מימי קדם ועד הזמן הזה, מאת יחזקאל קויפמן, כרך ראשון. תל-אביב, תרפ"ט [1929].

* גולה ונכר, מחקר היסטורי-סוציולוגי בשאלת גורלו של עם ישראל מימי קדם ועד הזמן הזה, מאת יחזקאל קויפמן, כרך שני. תל-אביב, תר"ץ [1930].

* יון-מצולה החדש, יהדות פולניה בצפרני הנאצים, בצרוף תמונות ומפה, מאת משה פרגר. תל-אביב, תש"א 1941.

* יסורים, מאת משה וילנסקי, ערך ופתח י. פרנקל. לונדון, תשכ"ד 1964. כתמים.

* אני מאמין: עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה, כינס וערך מרדכי אליאב. ירושלים, תשכ"ה 1965.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה