Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $150 - $200
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

* ספר משנה תורה עם נושאי כלים, ספר נזיקין-שופטים, חסר שער ועמוד ראשון. כנראה פיורדא, תקכ"ה-תקכ"ז, 1765-1767.

* משנה תורה הוא היד החזקה להמאור הגדול... רבנו משה בר מימון, עם השגות הראב"ד, ופרוש הרב המגיד משנה, וכסף משנה, ופירוש מגדל עוז והגהות מימוניות ועם פירוש רבינו עובדיה והמהר"ל ן' חביב על הלכות קידוש החודש, ועם משנה למלך, חלק ראשון [מדע אהבה זמנים]. פיורדא, תקכ"ה [1765]. שני דפים אחרונים חסרים, מעט דפים פגומים ומודבקים עם פגיעה בטקסט.

* ספר מורה נבוכים להרב... רבנו משה בן מימון, עם שני פירושים: פירוש הרב החוקר המקובל החכם הפילוסוף משה נורבוני ופירוש גבעת המורה. זולצבאך, תק"ס 1800. כריכה מפורקת חלקית.

* באור מלות ההגיון להרמב"ם. מהדורה חמישית עם תרגום אשכנזי ויתר ביאור מאת משה שמואל נייאמאן, עם הגהות המדקדק ר' איציק סאנטנאב. וינה, 1822.

* עמודי כסף ומשכיות כסף, שני פרושים על ספר המורה להרמב"ם ז"ל, חברם המדקדק והפילוסוף יוסף כספי. העתקה מכתבי יד, הגהות ותוספות שונות מאת שלמה זלמן ווערבלונר. פראקפורט דמיין, תר"ח 1848.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
ספרי קודש