Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $120
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

* צנת דוד, מאמר חוקר זמן הולדת ספר תהלים ומזמוריו הפרטיים ונוסף אליו תפארת שירי קדש מאת מאיר ראנדיגגר. וויען, 1841.

* ספר זמירות ישראל, נקראים גם בשם דרך מסילה, תהלים עם תרגום אשכנזי, פירוש רש"י, פירוש רד"ק, פירוש תוכחת חיים המלוקט מספר עקרים, ועוד. פיורדא, תר"ד 1843.

* מקראי קדש ספר תהלים עם רש"י תרגום אשכנזי ובאור מאת רבי יואל ברי"ל אשר קראו זמירות ישראל. ווארשא, 1887. כרוך עם ספר דניאל עזרא ונחמיה, ווארשא תר"מ [1880], ספר משלי, ווארשא , תרמ"ב 1882, ספר איוב בתרגום ובאור רבי משה הלוי לנדא, ווארשא, 1887.

* פירוש מפעלי צדק על ספר תהלים, מאת רבי שמעון אהרן ב"ר נחמן מפאלאצק. ווארשא, תרס"ח 1908.

* ספר נעים זמירות ישראל, ילקוט מאמרי חז"ל ומפרשי תהלים הראשונים והאחרונים, מאת רבי יצחק גרשטנקורן, מיסד בני ברק. ספר ראשון, מהדורה שלישית. ונלוה עליו קונטרס מי מרום, פירוש על ח"י המזמורים הראשונים מאת רבי יעקב משה חרל"פ. בני ברק, תשט"ו [1955]. עם הקדשת המחבר בכתב יד.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי תפילה, תהלים ומיניאטורות