Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

* ניב שפתים, איין ווערטר בוך, [מילון עברי-יידי, יידי-עברי, ושיחון יידי-עברי]. לבוב, תרי"א [1851]. כתמים. אחד הדפים חתוך בצדו. שני דפים דבוקים יחד.

* מעריך, קונטרס ביאור כמה מלות קשות וזרות שלא נתבארו כל צרכן בס' הערוך או שלא נתבארו שם כלל ומלות הזוהר. מאת רבי מנחם די לונזאנו. לפסיא [לייפציג], תרי"ג 1853.

* ספר התשבי, מאת רבי אלי' הנקרא ר' אלי' בחור. שרשיו כמנין תשבי, ורובם הם שרשים אשר מלפנים אינם מפורשים, ומורגלים בדברי רבותינו בתלמוד ומדרשים. טשערנאוויץ, תרט"ז 1855.

* ספר המילואים או משביר החדש, בו אספתי ומלאתי אוצר מלים הנמצאים בדברי רבותינו אשר רובם לא באו עוד בספרים הקודמים. עם באורים חדשים והערות רבות, מאת יוסף שיינהאק. ווארשא, תרכ"ט 1869. כרוך עם ספר המשביר או ערוך החדש, חלק ראשון, אוצר כולל כל המלים שבתרגומים, ש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים כו', עם הערות רבות מאת יוסף שיינהאק. ווארשא, 1858.

* A Manual of the Aramaic Language of the Babylonian Talmud, grammar chrestomathy and glossaries by Max L. Margolis, Ph D.. מינכן, 1910.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי דקדוק