Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $700
הערכה $1,000 - $1,500

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מאיר אטלס לרבי שלמה נתן קוטלר, דברי תורה בסוגיא דיבמות קי"ט בענין אשה בחזקת היתר לשוק.

המכתב כתוב משני צדיה של גלוית דאר שהוחתמה בשנת 1921.

רבי מאיר אטלס [תר"ח-תרפ"ו 1848-1926] מגדולי רבני ליטא, כהן כרבה של סלנט, ליבוי, קוברין ושאוולי, חותנם של רבי אלחנן וסרמן ושל רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי בנישואיו השניים. בנו הרב בנימין ביינוש אטלס כהן כרב בגלזגו למעלה מ 30 שנה.

[1] דף- גלוית דאר 9x14 ס"מ.

מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים