מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $500
הערכה $800 - $1,000
נמכר ב $671
כולל עמלת קונה

ספר 'זכרו תורת משה' מאת בעל ה'חיי אדם' ו'חכמת אדם', "כולל כל הלכות שבת בקיצור נמרץ בטעמו של כל דבר. וספר מצות משה, והוא קיצור מספר חרדים [לר’ אלעזר אזכרי], כולל כל מנין המצות ... בין עשה ולא תעשה בין מה שהוא מן התורה או מדרבנן ... חברו... אברהם דאנציג".
כולל הסכמת המחבר: "ביקש ממני ליתן לו חיבור קטן שחברתי כשהיו בניי קטנים לחנכם בהם לידע כל המצוות בכללם".

הרב אברהם דאנציג היה תלמיד ה'נודע ביהודה', רב ודיין בווילנא, היה מחותנו של הגר"א ובהקדמת הספר תיאר את דרך לימודו של הגר"א.

מהדורה ראשונה של ספר שנדפס אחר כך בעשרות רבות של מהדורות

[10], ט-נא דף. 17.5 ס"מ. הגהות ותוספות בכתיבת יד בשולי הדפים. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרע קל בדף ג עם פגיעה במילים בודדות.

קטגוריה
הגאון מווילנא