Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $150 - $180
נמכר ב $49
כולל עמלת קונה

* סדר הגדה של פסח עם ביאור נגיד ונפיק מאת רבי בנימין גיטעלסאהן. דפוס הרי"ן לעווי ושותפיו, ירושלים, תרס"ד [1904], אוצר ההגדות 2262. שני שערים. הסכמה מרבי אלי' דוד רבינאוויץ תאומים. מהדורה יחידה. דף אחד מנותק. הגדה לא מצויה.

* ספר מגיד מישרים... ביאור... על הגדה של פסח עם מבוא גדול... מאתי נתנאל חיים בהרב ר' משה נחמן ז"ל פעפע, המו"ל חיים מיכל מיכלין וגיסו ישראל יצחק פעפע. דפוס הרי"ן לעווי, ירושלם, תר"ס [1900], אוצר ההגדות 2123. חסר דף ראשון ואחרון. שני דפים מנותקים. כריכה מנותקת חלקית.

הגדה של פסח מצירת עם באור עברי חדש (על המעטפת הימנית: סדר הגדה של פסח מבארת ומצירת). על המעטפת האחורית: ת"ת אור החיים לעדת יהודי פרס בירושלים, זכרון טובים. דפוס התחיה, ירושלים, תרצ"ד [1934], אוצר ההגדות 3480. מעטפת מנותקת, ומעטפת קדמית מנותקת מהאחורית.

* ספר קרבן פסח על הגדה של פסח... בביאור... בשם "חגיגת פסח". חוברה מאתי גדלי' סילווערסטאן... הייתי רב בעיר בעלפאסט-אירלאנד ואח"כ בעיר וואשינגטאן... וכעת בעיה"ק ירושלים..., דפוס העברי של י. ורקר, ירושלים, תרצ"ט [1939]. אוצר ההגדות 3682. דינים ביידיש, בעמ' 34 חליפת מכתבים בין מר יעקב סיליבן ובין הלורד הרברט סמואל.

* סדר הגדה של פסח עם חמשה עשר פירושים. האחים לוין-אפשטין ושו"ת, ירושלים, תש"ו [1946], אוצר ההגדות 4000.

 * סדר הגדה של פסח עם שני פירושים ביאור מהגאון ... אליהו מווילנא... ופירוש מגיד צדק מהרב... פנחס... מ"מ בעיר פאלאצק, הוצאת אליהו לאנדא, ירושלם, [תרס"ג 1903], אוצר ההגדות 2225. שני דפים אחרונים חסרים. ללא כריכה.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגדות מירושלים