Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $500
הערכה $2,000 - $3,000
נמכר ב $744
כולל עמלת קונה

חבור 'מעשה אהרן' מאת רבי אהרן טרענשין [שטערן], רב בניידארף. לא נדפס. כולל "חדושי פסקי הלכות [על חלק יורה דעה] מה שלקטתי מכמה וכמה אחרונים הלא המה הש"ך יורה דעה ומספר כרתי ופלתי ומספר פרי מגדים ... העתקתי כל זה בקיצור כדי לידע מיד הפסק ההלכה ... התחלתי לכתוב יום ד' ז כסליו שנתקפ"ז ....". בסופו: "היום שלמתי ... יום ב' ר"ח שבט התקפ"ז לפ"ק פה ע"ח [=עיר חדש =ניידארף]". בדברי סיום כתב המחבר שתפילתו לקל חי להיות בעזרו לסיים חיבורו על חמשה חומשי תורה בשם 'דברי אהרן'.

פסקים מהלכות טרפות, מליחה, בשר וחלב, תערובות, יין נסך ונדה. המחבר מציין בראש חיבורו שהחל בכתיבת קונטרס זה ביום ז' בכסלו תקפ"ז [1826]. ובסוף החיבור הוא כותב שסיים את כתיבתו בראש חודש שבט תקפ"ז [1827]. בסוף הספר חתימת בנו "הק' אלעזר שטערן מק"ק ע"ח". בגב הכריכה הקדמית חתם בשנת 1829, בעברית ובלועזית, מרדכי שטערן מניישטאדטען.

רבי אהרן טרענשין [שטערן], דיין בקהילת עיר-חדש [= ניידארף]. הוזכר בספר 'מקורות לקורות ישראל' [תרצ"ד] עמ' 60.

92 עמ'. [1] דף, נייר. 18X23 ס"מ. כתיבה אשכנזית. מפתחות בסוף החיבור.

מצב טוב. מעט כתמים. כריכת קרטון בלויה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז