Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $1,000
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $2,977
כולל עמלת קונה

רבי ידידיה טיאה וייל אב"ד קארלסרוה, מתאר בקיצור את תולדות חיי אביו רבי נתנאל (תמ"ז-תקכ"ט).

דור שביעי לרבי יעקב וייל, מדור האחרון לראשוני אשכנז: 'בן תשע היה כשהוליכו אמו [מפיורדא] לפראג ואז ידע 'שיר השירים' בע"פ, שם למד בישיבתו של הגאון רבן שכב"ה מוהר"ר אברהם [ברודא] י"ח שנים. כאשר ראה הגאון שעולה ומצליח, שידך אותו עם בת אחותו'. גם אחרי הנישואין לא זז מאוהל רבו. 'אחרי פטירת רבו התיישב אבי בפראג והעמיד תלמידים לאלפים והצליח מאוד בריבוץ תורה בישראל'.

גילוי נפלא הוא התמסרותו לחכמת הקבלה: 'למד קבלה אצל הקדוש מו"ה משה חסיד יותר ממאה עלין כתבי האר"י, והיה עושה את עצמו כאלו לא ידע שום דבר בקבלה'. לפני שכתב לעצמו ס"ת על פי קבלת הרמ"ז, 'איזו וחיקר בהלכות ס"ת – יותר משלוש שנים...'. וממשיך לתאר בפרוטרוט את דרכו בהרבצת תורה לתלמידיו ולבניו.

הכותב – רבי ידידיה (תפ"ב-תקס"ו) ירש את כס הרבנות של אביו, והיה מגדולי דורו. לאחרונה נדפסו כמה מחיבוריו שנותרו כת"י: חיבור ענק של שאלות ותשובות, חיבור עה"ת, על הש"ס ושו"ע, קובץ דרשותיו ועוד.

[1] דף. דיו על נייר. כתוב משני הצדדים. מצב טוב. קרע קל בפינה ללא חסרון טקסט. סמני קיפול.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז